LG UX8 (Pie)

Support: G8 (Pie),G8S (Pie),G6, V50(Pie),V40 (Pie),V30S,V30+,V30,V20,Q8+(Pie), Q9 ,K50,Stylo 5(Pie), X5 (Pie)